DOJO KUN

Le karate-do est une philosophie,une attitude devant et un regard sur la vie et le monde. Gichin Funakoshi

   Accueil

Hitotsu!  Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Recherche la perfection du caractère

Hitotsu!  Makoto no michi o mamoru koto

Soit sincère

Hitotsu!  Doryoku no seishin o yashinau koto

Fait des efforts dans tout ce que tu entreprends

Hitotsu!  Reigi o omonzuru koto

Respecte les autres

Hitotsu!  Kekki no yuu o imashimuru koto

Développe le contrôle de soi